NEWSLETTER

Εγγραφείτε για να λαμβάνετε πρώτοι τις ενημερώσεις μας!

ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΗΣ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
για σκοπούς Μarketing

Με την παρούσα δηλώνω τα ακόλουθα αναφορικά με το ονοματεπώνυμό μου και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού μου ταχυδρομείου («τα Δεδομένα») που διέθεσα στην Υπεύθυνη Επεξεργασίας εταιρεία με την επωνυμία «MARMOR SG Ανώνυμη Εταιρεία Επεξεργασίας Μαρμάρου και Γρανίτη» και το διακριτικό τίτλο «STONE GROUP INTERNATIONAL» (:«η Εταιρεία») με σκοπό να ενημερώνομαι με την λήψη newsletter στο ηλεκτρονικό μου ταχυδρομείο για τα προϊόντα, τις δράσεις και τα νέα της Εταιρείας:

Έχοντας ενημερωθεί από την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων:

(α) για τα δικαιώματα μου, όπως αυτά προσδιορίζονται για τα υποκείμενα των δεδομένων στις διατάξεις της εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας και ειδικότερα του Γενικού Ευρωπαϊκού Κανονισμού 697/2016 σχετικά με την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (και συγκεκριμένα τα δικαιώματα της ενημέρωσης, της πρόσβασης, της διόρθωσης, της διαγραφής, του περιορισμού, της φορητότητας και της εναντίωσης).
(β) ειδικότερα ότι για την τυχόν άσκηση των δικαιωμάτων μου αρμόδιο πρόσωπο επικοινωνίας, ορισμένο από την Εταιρεία είναι ο Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων τον οποίο μπορώ να αναζητήσω στην ηλεκτρονική διεύθυνση dpo@stonegroup.gr στον οποίο θα απευθύνω τυχόν αίτημά μου για άσκηση κάποιου εκ των δικαιωμάτων μου αναφορικά με τα προσωπικά δεδομένα.
(γ) πως διατηρώ το δικαίωμα να ανακαλέσω τη συναίνεση που παρέχω σήμερα με την παρούσα επιλέγοντας τη σχετική εντολή ανάκλησης στη φόρμα Ανάκληση Συναίνεσης.
(δ) πως τα Δεδομένα τηρούνται από την Εταιρεία και δεν διαβιβάζονται παρά στους απολύτως αναγκαίους εκτελούντες την επεξεργασία παρόχους υποστήριξης ηλεκτρονικών συστημάτων και δικτύων της Εταιρείας.

 
info@stonegroup.gr

Εταιρική Απόφαση

Σήμερα, 9 Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00, στην έδρα της εταιρείας με την επωνυμία «MARMOR SG ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΡΜΑΡΟΥ ΚΑΙ ΓΡΑΝΙΤΗ» και διακριτικό τίτλο «STONE GROUP INTERNATIONAL», στο Καβαλάρι Θεσσαλονίκης, συνήλθε σε Έκτακτη Αυτόκλητη Καθολική Γενική Συνέλευση, το σύνολο των Μετόχων της εταιρείας, οι οποίοι εκπροσωπούν το σύνολο του Μετοχικού της Κεφαλαίου, το οποίο διαιρείται σε εβδομήντα μια χιλιάδες επτακόσιες δέκα (71.710) ονομαστικές μετοχές και συγκεκριμένα:

 

α/α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ & ΨΗΦΩΝ
1 Αθανάσιος Αντωνιάδης του Ιωάννη, κατ. Θεσσαλονίκης 32.082
2 Ιωάννης Αντωνιάδης του Αθανασίου, κατ. Θεσσαλονίκης 37.611
3 Ελένη Αντωνιάδου του Αθανασίου, κατ. Θεσσαλονίκης 2.017
ΣΥΝΟΛΟ 71.710

 

 

Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο κ. Ιωάννης Αντωνιάδης, ως Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, ο οποίος προσλαμβάνει ως προσωρινό γραμματέα τον κ. Αθανάσιο Αντωνιάδη.

Ο προσωρινός Πρόεδρος της Συνέλευσης ενημερώνει τους κ.κ. Μετόχους ότι η Γενική Συνέλευση νόμιμα συνέρχεται παρά το γεγονός ότι δεν έλαβε χώρα τυπική πρόσκληση για τη σύγκλησή της, δεδομένου αφενός μεν ότι το σύνολο των μετόχων εκλήθη να παραστεί στις εργασίες της αφετέρου δε ότι είναι καθολική η παρουσία των μετόχων στη Συνέλευση αυτή εφόσον βέβαια δεν προβάλλεται οποιαδήποτε αντίρρηση από αυτούς (τους μετόχους) για τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί του παρακάτω θέματος της Ημερήσιας Διάταξης:

ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ

«Ανομοιόμορφη Μείωση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των 975.292,80€ με ακύρωση 32.082 μετοχών του μετόχου Αθανασίου Αντωνιάδη»

Με βάση τα παραπάνω δεδομένα, ο προσωρινός Πρόεδρος ερωτά τους κ.κ. Μετόχους εάν υφίσταται από μέρους τους αντίρρηση σχετικά με τον κατά τα άνω εκτεθέντα τρόπο σύγκλησης της παρούσας Συνέλευσης καθώς και τη συζήτηση και τη λήψη απόφασης επί του προαναφερθέντος θέματος της Ημερήσιας Διάταξής της.

Μετά από τη ρητή δήλωση όλων ανεξαιρέτως των Μετόχων της Εταιρείας σχετικά με τη συμφωνία τους για τον τρόπο σύγκλησης της παρούσας Γενικής Συνέλευσης, καθώς και με τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί του παραπάνω θέματος της Ημερήσιας Διάταξης, η Συνέλευση συνεδριάζει εγκύρως σύμφωνα και με τη διατάξεις του Ν. 4548/2018.

Στη συνέχεια ομόφωνα επικυρώνεται ο ανωτέρω πίνακας των παρισταμένων ή εκπροσωπουμένων μετόχων και ο κ. Πρόεδρος καλεί τη Γενική Συνέλευση να εκλέξει από τα μέλη της τον οριστικό Πρόεδρό της καθώς και τον οριστικό γραμματέα της.

Από το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας προκύπτει ότι ο κ. Ιωάννης Αντωνιάδης εκλέγεται οριστικός Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, ενώ οριστικός γραμματέας της Συνέλευσης εκλέγεται ο κ. Αθανάσιος Αντωνιάδης, ο οποίος θα εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

Κατόπιν των ανωτέρω η Γενική Συνέλευση εισέρχεται στο θέμα της ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ

«Ανομοιόμορφη Μείωση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των 975.292,80€ με ακύρωση 32.082 μετοχών του μετόχου Αθανασίου Αντωνιάδη»

Επί του θέματος αυτού ο κ. Πρόεδρος ενημερώνει τους μετόχους ότι ο μέτοχος κ.Αθανάσιος Αντωνιάδης επιθυμεί την αποχώρηση του από την εταιρεία. Ο κ.Αθανάσιος Αντωνιάδης λαμβάνει τον λόγο και ευχαριστεί τους μετόχους για τη συνεργασία. Οι μέτοχοι ευχαριστούν τον ιδρυτή της εταιρείας κ. Αθανάσιο Αντωνιάδη για την μέχρι σήμερα προσφορά του και δηλώνουν ότι συναινούν στην αποχώρηση του η οποία δεν παραβιάζει την αρχή της ίσης μεταχείρισης των μετόχων και είναι προς το συμφέρον της εταιρείας.

Κατόπιν των ανωτέρω η Γενική Συνέλευση ομόφωνα αποφασίζει  την (ανομοιόμορφη) μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσόν των εννιακοσίων εβδομήντα πέντε χιλιάδων διακοσίων ενενήντα δύο ευρώ και ογδόντα λεπτών (975.292,80€) με ακύρωση των 32.082 μετοχών του μετόχου κ. Αθανασίου Αντωνιάδη λόγω αποχώρησης (εξόδου) του από την εταιρεία. Μετά την ανωτέρω μείωση το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσόν του ενός εκατομμυρίου διακοσίων τεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων ενενήντα ενός ευρώ και είκοσι λεπτών (1.204.691,20€), διαιρούμενο σε 39.628 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης 30,40 Ευρώ. Συνακόλουθα ομόφωνα αποφασίζεται η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας ως ακολούθως:

 

«Άρθρο 5ο

Μετοχικό κεφάλαιο:

 1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ορίστηκε αρχικά στο ποσό των 176.000.000 δρχ., διαιρούμενο σε 17.600 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 10.000 δρχ. η κάθε μία, το οποίο καταβλήθηκε ολοσχερώς, (ΦΕΚ 6740 / 17.08.1999).
 2. Με την από 26.11.1999 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, διευκρινίστηκε ότι από τα 176.000.000 δρχ. που ορίζεται το μετοχικό κεφάλαιο, τα 100.000.000 δρχ. αποτελούν την ιδία συμμετοχή των μετόχων της εταιρίας, όπως αυτή ορίζεται λόγω της ένταξης της εταιρίας σε επένδυση σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 1892/1990, (ΦΕΚ 1640/01.03.2000).
 3. Με την από 30.06.2003 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, αποφασίσθηκε η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου σε ευρώ και η αύξησή του κατά 18.532,30 ευρώ, και έτσι ανήλθε σε 535.040 ευρώ, διαιρεμένο σε 17.600 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 30,40 ευρώ η καθεμία, (ΦΕΚ 11595 / 30.10.2003).
 4. Με την από 15.12.2004 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 105.184 ευρώ, ανερχομένου συνολικά στο ποσό των 640.224 ευρώ, διαιρεμένο σε 21.060 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 30,40 ευρώ η καθεμία, (ΦΕΚ 2063 / 01.04.2005).
 5. Με την από 23.11.2006 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 753.920 ευρώ με καταβολή μετρητών, ποσού 600.920 ευρώ, και με κεφαλαιοποίηση αποθεματικού, ποσού 153.00 ευρώ, ανερχομένου συνολικά στο ποσό του 1.394.144 ευρώ, διαιρεμένο σε 45.860 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 30,40 ευρώ η καθεμία, (ΦΕΚ 13926 / 27.12.2006).
 6. Με την από 09.11.2007 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, αποφασίστηκε ότι μέρος της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, ύψους 265.000,00 ευρώ αφορά το έργο ΕΠΑΝ/ΔΡΑΣΗ 2.7.1.Δ΄ κύκλος, προκειμένου να καλυφθούν οι όροι του συμβολαίου με το ΚΕΠΑ, (ΦΕΚ 14047/14.12.2007).
 7. Με την από 28.11.2007 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 608.000 ευρώ με καταβολή μετρητών, ανερχομένου συνολικά στο ποσό του 2.002.144 ευρώ, διαιρεμένο σε 65.860 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 30,40 ευρώ η καθεμία, (ΦΕΚ 14302 / 20.12.2007).
 8. Με την από 27.08.2008 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 1.341.552 ευρώ, με την έκδοση 44.130 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 30,40 ευρώ η καθεμία, με κεφαλοποίηση των αποτελεσμάτων εις νέον, προκειμένου να καλυφθεί η ιδία συμμετοχή που απαιτείται για την υλοποίηση πολυετούς επιχειρηματικού σχεδίου, που υποβλήθηκε από την εταιρία, στα πλαίσια του νόμου 3299/2004, με αύξοντα αριθμό πρωτοκόλλου 18534/ΔΒΕ 1614 στις 06.08.2008, στην κατηγορία των πολυετών επιχειρηματικών σχεδίων, οι οποίες θα είναι δεσμευμένες για 5 χρόνια μετά την ολοκλήρωση του επενδυτικού έργου, ανερχομένου έτσι σε 3.343.696 ευρώ και διαιρούμενου σε 109.990 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης 30,40 ευρώ, (ΦΕΚ 13656 / 12.12.2008).
 9. Με την από 25.11.2008 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των 138.563,20 ευρώ, με την έκδοση 4.558 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 30,40 ευρώ εκάστης, με εισφορά των μετόχων σε μετρητά, προκειμένου να καλυφθεί η ιδία συμμετοχή που απαιτείται για την υλοποίηση πολυετούς επιχειρηματικού σχεδίου, που υποβλήθηκε από την εταιρία, στα πλαίσια του νόμου 3299/2004, με αύξοντα αριθμό πρωτοκόλλου 18534/ΔΒΕ 1614 στις 06.08.2008, στην κατηγορία των  πολυετών  επιχειρηματικών   σχεδίων,   οι   οποίες   θα   είναι δεσμευμένες για 5 χρόνια μετά την ολοκλήρωση του επενδυτικού έργου, ανερχομένου έτσι σε 3.482.259,20 ευρώ και διαιρούμενου σε 114.548 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης 30,40 ευρώ, (ΦΕΚ 403 / 16.01.2009). Tο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανήλθε στο ποσό των 3.482.259,20 ευρώ, διαιρούμενο σε 114.548 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 30,40 ευρώ η καθεμία.
 10. Με την 30/11/2010 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας κατά το ποσό των δώδεκα χιλιάδων εκατό εξήντα (12.160,00) ευρώ με την έκδοση τετρακοσίων (400) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ και σαράντα λεπτών (30,40) εκάστης και υπέρ το άρτιο αξίας δύο χιλιάδων εννιακοσίων εννέα ευρώ και εξήντα λεπτών (2.909,60) εκάστης, ήτοι συνολικής αξίας διαθέσεως δύο χιλιάδων εννιακοσίων σαράντα (2.940,00) ευρώ ανά μετοχή. Η υπέρ το άρτιο διαφορά των 2.909,60 ευρώ ανά μετοχή και συνολικά 1.163.840,00 ευρώ θα αχθεί στο ειδικό αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο και δεν δύναται κατά το άρθρο 14 παρ. 3 του Ν.2190/20 , να χρησιμοποιηθεί για την πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών. Δύναται όμως να διατεθεί προς κάλυψη μελλοντικών ζημιών ή για μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου. To μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανήλθε στο ποσό των τριών εκατομμυρίων τετρακοσίων ενενήντα τεσσάρων τετρακοσίων δέκα εννέα ευρώ και είκοσι λεπτών (3.494.419,20, ήτοι 3.482.259,20+12.160,00), διαιρούμενο σε εκατόν δέκα τέσσερις χιλιάδες και εννιακόσιες σαράντα οχτώ (114.948) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ και σαράντα λεπτών (30,40) κάθε μίας.
 11. Με την 22/06/2011 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας κατά το ποσό των εκατόν είκοσι οχτώ χιλιάδων διακοσίων ογδόντα οχτώ (128.288) ευρώ, με την έκδοση τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων είκοσι (4.220) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ και σαράντα λεπτών (30,40) εκάστης.
 12. Με την από 09/12/2014 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας κατά το ποσό των ογδόντα τεσσάρων εννιακοσίων ενενήντα οκτώ ευρώ και σαράντα εκατοστών (84.998,40€), με την έκδοση δύο χιλιάδων επτακοσίων ενενήντα έξι (2.796) μετοχών, ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ και σαράντα λεπτών (30,40) εκάστης, η οποία προέρχεται από την κεφαλαιοποίηση της αναπροσαρμογής της αξίας της ακίνητης περιουσίας της εταιρίας.
 13. Με την από 28/12/2015 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, λόγω συγχώνευσής με απορρόφηση της «STONE GROUP HELLAS – ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΜΑΡΜΑΡΟΥ ΚΑΙ ΓΡΑΝΙΤΗ», κατά τις διατάξεις του άρθρου 69 επ. του Κ.Ν. 2190/1920 και των άρθρων 1-5 του Ν. 2166/93, κατά το ποσό των διακοσίων πενήντα χιλιάδων (250.000,00) ευρώ, που αντιστοιχεί στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιό της απορροφούμενης εταιρείας και την καταβολή μετρητών εννέα ευρώ και εξήντα λεπτά (9,60) με την έκδοση οκτώ χιλιάδων διακοσίων είκοσι τεσσάρων (8.224) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ και σαράντα λεπτών (30,40) εκάστης και παράλληλα η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των ενός εκατομμυρίου οκτακοσίων πενήντα τριών χιλιάδων οκτακοσίων πενήντα δύο ευρώ και ογδόντα λεπτών (1.853.852,80) με απόσβεση των εξήντα χιλιάδων εννιακοσίων ογδόντα δύο (60.982) μετοχών ονομαστικής αξίας είκοσι  ευρώ και σαράντα λεπτών(20,40) που κατέχει η απορροφούμενη εταιρεία στο μετοχικό κεφάλαιο της απορροφούσα, λόγω συγχύσεως, κατά το άρθρο75 παρ. 4 του Κ.Ν. 2190/1920.
 14. Με την από 19/12/2017 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, λόγω συγχώνευσης με απορρόφηση της «PETRA SG (ΠΕΤΡΑ ΕΣ ΤΖΙ) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΩΝ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ», κατά τις διατάξεις του άρθρου 69 επ. του Κ.Ν. 2190/1920 και των άρθρων 1-5 του Ν. 2166/93, κατά το ποσό των εβδομήντα πέντε χιλιάδων ευρώ (75.000,00) ευρώ, που αντιστοιχεί στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της απορροφούμενης εταιρείας και την καταβολή μετρητών είκοσι επτά ευρώ και είκοσι λεπτών (27,20) με την έκδοση δύο χιλιάδων τετρακοσίων εξήντα οκτώ (2.468) κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ και σαράντα λεπτών (30,40) εκάστης και παράλληλα η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των διακοσίων εβδομήντα πέντε χιλιάδων ευρώ (275.000) με απόσβεση των έντεκα χιλιάδων (11.000) μετοχών ονομαστικής αξίας είκοσι πέντε ευρώ (25,00) που κατέχει η απορροφώσα εταιρεία στο μετοχικό κεφάλαιο της απορροφούμενης, λόγω συγχύσεως, κατά το άρθρο75 παρ. 4 του Κ.Ν. 2190/1920.
 15. Με την από 25.06.2019 απόφαση της Έκτακτης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, λόγω συγχώνευσης με απορρόφηση της Ετερόρρυθμης Εταιρείας με την επωνυμία «Ε.ΚΑΠΛΑΝΙΔΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε», κατά τις διατάξεις του ν.4601/2019 και του ν.δ 1297/1971, κατά το ποσόν των χιλίων εξήντα τεσσάρων Ευρώ (1.064,00€) που αντίστοιχεί κατά το ποσόν των 1.060,55 Ευρώ στη συμμετοχή του ετερορρύθμου εταίρου στην καθαρή θέση της απορροφώμενης ανερχόμενη σε ποσοστό 1% του κεφαλαίου αυτής και κατά το ποσόν των Τριών Ευρώ και Σαράντα Πέντε Λεπτών (3,45€) σε αύξηση υπέρ το άρτιον λόγω στρογγυλοποίησης με καταβολή μετρητών, με ταυτόχρονη απόσβεση ποσοστού 99% του κεφαλαίου της απορροφωμένης λόγω συγχύσεως κατά τη διάταξη του αρ. 18 παρ.5 του ν.4601/2019.
 16. Με την από 12.07.2019 απόφαση της Έκτακτης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, λόγω συγχώνευσης με απορρόφηση της Ετερόρρυθμης Εταιρείας με την επωνυμία «Ε.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε», κατά τις διατάξεις του ν.4601/2019 και του ν.δ 1297/1971, κατά το ποσόν των τριάντα Ευρώ και Σαράντα Λεπτών (30,40€) που αντίστοιχεί κατά το ποσόν των 3,36 Ευρώ στη συμμετοχή του ετερορρύθμου εταίρου στην καθαρή θέση της απορροφώμενης ανερχόμενη σε ποσοστό 1% του κεφαλαίου αυτής και κατά το ποσόν των Είκοσι Επτά Ευρώ και Τεσσάρων Λεπτών (27,04€) σε αύξηση υπέρ το άρτιον λόγω στρογγυλοποίησης με καταβολή μετρητών, με ταυτόχρονη απόσβεση ποσοστού 99% του κεφαλαίου της απορροφωμένης λόγω συγχύσεως κατά τη διάταξη του αρ. 18 παρ.5 του ν.4601/2019.
 17. Με την από 09.12.2020 απόφαση της Έκτακτης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίσθηκε η (ανομοιόμορφη) μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσόν των εννιακοσίων εβδομήντα πέντε χιλιάδων διακοσίων ενενήντα δύο ευρώ και ογδόντα λεπτών (975.292,80€) με ακύρωση των 32.082 μετοχών του μετόχου κ. Αθανασίου Αντωνιάδη λόγω αποχώρησης (εξόδου) του από την εταιρεία.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσόν του 1.204.691,20€, διαιρούμενο σε 39.628 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης 30,40€.»

Επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης κήρυξε την λήξη των εργασιών της και συντάχθηκε το παρόν πρακτικό το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ιωάννης Αντωνιάδης

O ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Αθανάσιος Αντωνιάδης

Η ΜΕΤΟΧΟΣ

Ελένη Αντωνιάδου

 

Ακριβές Αντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων της Εταιρείας

Καβαλάρι, 09.12.2020

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ

 

Ιωάννης Αντωνιάδης του Αθανασίου