NEWSLETTER

Εγγραφείτε για να λαμβάνετε πρώτοι τις ενημερώσεις μας!

ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΗΣ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
για σκοπούς Μarketing

Με την παρούσα δηλώνω τα ακόλουθα αναφορικά με το ονοματεπώνυμό μου και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού μου ταχυδρομείου («τα Δεδομένα») που διέθεσα στην Υπεύθυνη Επεξεργασίας εταιρεία με την επωνυμία «MARMOR SG Ανώνυμη Εταιρεία Επεξεργασίας Μαρμάρου και Γρανίτη» και το διακριτικό τίτλο «STONE GROUP INTERNATIONAL» (:«η Εταιρεία») με σκοπό να ενημερώνομαι με την λήψη newsletter στο ηλεκτρονικό μου ταχυδρομείο για τα προϊόντα, τις δράσεις και τα νέα της Εταιρείας:

Έχοντας ενημερωθεί από την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων:

(α) για τα δικαιώματα μου, όπως αυτά προσδιορίζονται για τα υποκείμενα των δεδομένων στις διατάξεις της εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας και ειδικότερα του Γενικού Ευρωπαϊκού Κανονισμού 697/2016 σχετικά με την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (και συγκεκριμένα τα δικαιώματα της ενημέρωσης, της πρόσβασης, της διόρθωσης, της διαγραφής, του περιορισμού, της φορητότητας και της εναντίωσης).
(β) ειδικότερα ότι για την τυχόν άσκηση των δικαιωμάτων μου αρμόδιο πρόσωπο επικοινωνίας, ορισμένο από την Εταιρεία είναι ο Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων τον οποίο μπορώ να αναζητήσω στην ηλεκτρονική διεύθυνση dpo@stonegroup.gr στον οποίο θα απευθύνω τυχόν αίτημά μου για άσκηση κάποιου εκ των δικαιωμάτων μου αναφορικά με τα προσωπικά δεδομένα.
(γ) πως διατηρώ το δικαίωμα να ανακαλέσω τη συναίνεση που παρέχω σήμερα με την παρούσα επιλέγοντας τη σχετική εντολή ανάκλησης στη φόρμα Ανάκληση Συναίνεσης.
(δ) πως τα Δεδομένα τηρούνται από την Εταιρεία και δεν διαβιβάζονται παρά στους απολύτως αναγκαίους εκτελούντες την επεξεργασία παρόχους υποστήριξης ηλεκτρονικών συστημάτων και δικτύων της Εταιρείας.

 
info@stonegroup.gr

Περιβαλλοντική Πολιτική

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Η εταιρεία μας δραστηριοποιείται στην

«ΚΟΠΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ, ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ – ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΜΑΡΜΑΡΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΓΡΑΝΙΤΗ»

Η περιβαλλοντική πολιτική της εταιρείας μας έχει ως πρωταρχικό στόχο την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων των δραστηριοτήτων μας στο περιβάλλον.

Κύριοι στόχοι μας είναι:

  • Η μείωση της κατανάλωσης των καυσίμων σε οχήματα μηχανήματα έργων και εγκαταστάσεις θέρμανσης
  • Η μείωση της ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώνεται στην παραγωγη, για φωτισμό χώρων και την λειτουργία εξοπλισμού των γραφείων
  • Η ορθολογική χρήση φυσικών πόρων (κατανάλωση νερού και χαρτιού)
  • Η ανακύκλωση των αναλώσιμων υλικών (έλαια, συσσωρευτές, ελαστικά οχημάτων, ξυλα, μεταλλα , πλαστικα) μέσω εξουσιοδοτημένων συνεργατών.
  • Ο περιορισμός – έλεγχος κινδύνων εκτάκτων αναγκών.

Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων η εταιρεία MARMOR SG A.E. :

  • Έχει υιοθετήσει Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 14001:2015, το οποίο εφαρμόζεται σε όλες τις περιβαλλοντικές πλευρές της επιχείρησης. Το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης παρακολουθείται, συντηρείται και βελτιώνεται μέσα από προγράμματα επιθεωρήσεων, αξιολογήσεων και ανασκοπήσεων.
  • Παρέχει επαρκείς πόρους για την περιβαλλοντική διαχείριση: τεχνογνωσία, κατάλληλο εξοπλισμό, εκπαιδευμένο και ικανό προσωπικό.
  • Καθιερώνει περιβαλλοντικούς στόχους, η υλοποίηση των οποίων ανασκοπείται και αξιολογείται σε τακτά χρονικά διαστήματα. Παράλληλα γίνονται συστηματικές μετρήσεις και αξιολογούνται οι κρίσιμες παράμετροι και διεργασίες, ώστε να εξαλείφονται ή να μειώνονται οι αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις.
  • Η συνεχής βελτίωση της λειτουργίας και της αποτελεσματικότητας της επιχείρησης και του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης καθώς και η συμμόρφωση μας με την ισχύουσα Περιβαλλοντική Νομοθεσία αποτελούν δέσμευση της Διοίκησης της εταιρείας και βασίζεται στην ενεργό συμμετοχή και συμπαράσταση όλων των εργαζομένων σ’ αυτήν.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Η επιχείρηση της MARMOR SG A.E. εκ της συστάσεως και του προορισμού της, ανταποκρινόμενη στις σύγχρονες προκλήσεις ποιότητας, σχεδίασε και εφαρμόζει το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ως μέρος της ενιαίας πολιτικής που διέπει την λειτουργία της, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Προτύπου ISO 9001:2015.
Η επιχείρηση δραστηριοποιείται στην

ΚΟΠΗ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ, ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ-ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΜΑΡΜΑΡΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΓΡΑΝΙΤΗ

Ποιότητα για την επιχείρηση θεωρείται η παραγωγή και διάθεση των παραπάνω προϊόντων με τρόπο που να ικανοποιούν πλήρως τις απαιτήσεις τόσο των πελατών όσο και της νομοθεσίας.
Βασική αρχή και δέσμευση της επιχείρησης, είναι η συνεχής βελτίωση της ποιότητας των διατιθέμενων προϊόντων και η ύπαρξη μόνο ευχαριστημένων πελατών.
Η επιχείρηση έχει υιοθετήσει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας (ΣΔΠ) σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ISO 9001:2015 το οποίο και εφαρμόζει σε όλες τις δραστηριότητες που έχουν επίπτωση στην ποιότητα των προϊόντων, και στην ικανοποίηση των πελατών της .
Ανασκοπεί και βελτιώνει συνεχώς τα χαρακτηριστικά των διατιθέμενων προϊόντων της, όπου αυτό είναι εφικτό, καθώς και την αποτελεσματικότητα των Διεργασιών της και κατ’ επέκταση ολόκληρου του ΣΔΠ.
Θέτει μετρήσιμους αντικειμενικούς σκοπούς για την ποιότητα σε επιχειρηματικό επίπεδο και σε επίπεδο Διεργασιών καθώς και όσον αφορά τα διατιθέμενα προϊόντα. Οι στόχοι αυτοί καθιερώνονται και αξιολογούνται ως προς το βαθμό επίτευξής τους στα πλαίσια της Ανασκόπησης του ΣΔΠ από την Διοίκηση της MARMOR SG A.E.
Επενδύει στη συνεχή κατάρτιση, ενημέρωση και εκπαίδευση του προσωπικού της, ώστε να προάγουν την Ποιότητα των διατιθέμενων προϊόντων σε κάθε δραστηριότητα.
Παρακολουθεί, μετράει και αξιολογεί τις κρίσιμες παραμέτρους και Διεργασίες, ώστε να εξασφαλίζεται η Ποιότητα των προϊόντων.
Υιοθετώντας την αρχή της συνεχούς βελτίωσης, η επιχείρηση μας αναγνωρίζει και ανταμείβει την ομαδική εργασία καθώς και την ατομική προσπάθεια, επενδύει στον άνθρωπο και σέβεται τον πελάτη.

Sorry, the comment form is closed at this time.